U sljedećim videopredavanjima pogledajte rješavanje zadataka iz matematike sa državne mature više i osnovne razine. Svi zadaci su detaljno objašnjeni, a neki su riješeni i na nekoliko različitih načina.

U nastavku slijede viša i osnovna razina zadataka:

Module 1 Viša razina ljeto 2011.
Unit 1 1. zadatak (intervali skupova)
Unit 2 2. zadatak (izraziti nepoznanicu)
Unit 3 3. zadatak (prosjek)
Unit 4 4. zadatak (kompleksni brojevi) 1. dio
Unit 5 4. zadatak (kompleksni brojevi) 2. dio
Unit 6 4. zadatak (kompleksni brojevi) 3. dio
Unit 7 5. zadatak (jednakokračni trokut)
Unit 8 6. zadatak (proporcionalnost)
Unit 9 7. zadatak (graf eksponencijalne funkcije)
Unit 10 8. zadatak (sličnost trokuta)
Unit 11 9. zadatak (algebarski razlomci)
Unit 12 10. zadatak (piramida)
Unit 13 11. zadatak (kubna jednadžba)
Unit 14 12. zadatak (kvadratna funkcija)
Unit 15 13. zadatak (sjecište krivulja)
Unit 16 14. zadatak (jednadžbe)
Unit 17 15. zadatak (logaritmi)
Unit 18 16. zadatak (račun diobe - omjeri)
Unit 19 17. zadatak (sustav jednadžbi)
Unit 20 18. zadatak (postotci)
Unit 21 19. zadatak (vektori) 1. dio
Unit 22 19. zadatak (vektori) 2. dio
Unit 23 20. zadatak (jednadžba i nejednadžba)
Unit 24 21. zadatak (kružnica i tangenta)
Unit 25 22. zadatak (funkcija i domena funkcije) 1. dio
Unit 26 22. zadatak (funkcija i domena funkcije) 2. dio
Unit 27 23. zadatak (jednadžba pravca) 1. dio
Unit 28 23. zadatak (jednadžba pravca) 2. dio
Unit 29 24. zadatak (aritmetički niz)
Unit 30 25. zadatak (funkcije, trigonometrija)
Unit 31 26. zadatak (duljina stranica trokuta)
Unit 32 27. zadatak (sustav jednadžbi - logaritmi, eksponencijalna)
Unit 33 28. zadatak (masa, gustoća, volumen, postotci)
Unit 34 29. zadatak (funkcija, nultočke, ekstremi)
Unit 35 30. zadatak (geometrijski red)
Module 2 Viša razina ljeto 2012.
Unit 1 1. zadatak (uspoređivanje brojeva)
Unit 2 2. zadatak (nejednadžbe)
Unit 3 3. zadatak (jednadžbe)
Unit 4 4. zadatak (piramida)
Unit 5 5. zadatak (brzina i udaljenost)
Unit 6 6. zadatak (logaritmi)
Unit 7 7. zadatak (trigonometrija)
Unit 8 8. zadatak (pravokutnik)
Unit 9 9. zadatak (kružnica)
Unit 10 10. zadatak (proporcije)
Unit 11 11. zadatak (algebarski razlmci)
Unit 12 12. zadatak (sustav nejednadžbi)
Unit 13 13. zadatak (graf funkcije)
Unit 14 14. zadatak (problemski zadatak)
Unit 15 15. zadatak (faktorijeli)
Unit 16 16. zadatak (jednakosti)
Unit 17 17. zadatak (trapez kut)
Unit 18 18.1. zadatak (kvadratna jednadžba)
Unit 19 18.2. zadatak (kvadratna nejednadžba)
Unit 20 19.1. zadatak (sustav jednadžbi)
Unit 21 19.2. zadatak (sustav jednadžbi)
Unit 22 20.1. zadatak (kompleksni broj)
Unit 23 20.2. zadatak (kompleksni broj)
Unit 24 21.1. zadatak (sinusov poučak)
Unit 25 22.1. zadatak (eksponencijalne jednadžbe)
Unit 26 21.2. zadatak (kosinusov poučak)
Unit 27 22.2. zadatak (eksponencijalne jednadžbe)
Unit 28 23. zadatak (eksponencijalna funkcija)
Unit 29 24.1. zadatak (trigonometrijska jednadžba)
Unit 30 24.2. zadatak (trigonometrijske funkcije)
Unit 31 25.1. zadatak (derivacije)
Unit 32 25.2. zadatak (derivacije)
Unit 33 25.3. zadatak (derivacije, lokalni ekstremi)
Unit 34 26. zadatak (graf kvadratne funkcije)
Unit 35 27. zadatak (domena funkcije)
Unit 36 28.1. zadatak (geometrijski niz)
Unit 37 28.2. zadatak (aritmetički niz)
Unit 38 28.3. zadatak (geometrijski niz)
Unit 39 29.1. zadatak (hiperbola)
Unit 40 29.2. zadatak (vektori)
Unit 41 29.3. zadatak (kružnica)
Unit 42 29.4. zadatak (parabola)
Unit 43 29.5. zadatak (elipsa)
Unit 44 30. zadatak (jednadžbe s apsolutnom vrijednošću)
Module 3 Osnovna razina ljeto 2012.
Unit 1 1. zadatak (nejednakosti)
Unit 2 2. zadatak (postotci)
Unit 3 3. zadatak (jednakosti)
Unit 4 4. zadatak (nejednadžbe)
Unit 5 5. zadatak (sustavi jednadžbi)
Unit 6 6. zadatak (algebarski razlomci)
Unit 7 7. zadatak (jednadžba pravca)
Unit 8 8. zadatak (trokut)
Unit 9 9. zadatak (potencije)
Unit 10 10. zadatak (postotci)
Unit 11 11. zadatak (problemski zadatak)
Unit 12 12. zadatak (površina kruga)
Unit 13 13. zadatak (racionalni brojevi)
Unit 14 14. zadatak (površina pravokutnika)
Unit 15 15. zadatak (sustav jednadžbi)
Unit 16 16. zadatak (kvadratna funkcija)
Unit 17 17. zadatak (problemski zadatak)
Unit 18 18. zadatak (algebarski izraz)
Unit 19 19. zadatak (jednadžba)
Unit 20 20. zadatak (intervali)
Unit 21 21. zadatak (linearna funkcija)
Unit 22 22. zadatak (kvadratna jednadžba)
Unit 23 25. zadatak (potencije)
Unit 24 24. zadatak (preračunavanje mjernih jedinica)
Unit 25 23. zadatak (graf linearne i kvadratne funkcije)
Unit 26 26. zadatak (problemski zadatak)
Unit 27 27. zadatak (problemski zadatak)
Unit 28 28. zadatak (graf)

allogom

or

Prijavite se

ili    

Forgot your details?

or

Kreiraj račun

Skoči do alatne trake